NoScript

Програм неге васпитно-образованог рада са децом јасленог узраста (целодневни)

Програм неге и васпитања деце узраста до три године реализоваће се у три јаслене групе.
Основни задаци:
· Нега, очување и унапређење здравља деце (програмске и превентивно здравствене активности)
· Подстицање свих аспекта развоја – физичког, интелектуалног и социјално-емоционалног
· Уважавање специфичности узраста и задовољавање индивидуалних потреба за намирењем деце
· Стварање подстицајне васпитне средине (физичке и социјалне) у којој ће дете стицати нова искуства по сопственом програму, откривајући себе, друге и своју околину и у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима
· Системско праћење дечијег развоја и напредовања, здравственог стања деце и размена информисања родитеља

Програм васпитно-образованог рада са децом од три до пет и по година (целодневни)

Активности које доприносе остваривању опстег циља образовања и васпитања
Активности откривања и упознавања самог себе – разликовање делова тела, упознавање сопствених потреба, осецања мисли и опазања; откривање и овладавање разлицитим нацинима изразавања телом, покретом и гестом; вербално и невербално; истразивање сопствених моци и граница као основе поверења у себе; деловање на средну и интеракција са другима; развијање својих креативних потенцијала кроз игру и уметницке медије.
Активности развијања односа и стицања сазнања и искустава о другим људима:
· изграђивање отворености и поверења према другима на основу сопствене сигурности
· упознавање и разумевање правила понашања и опхођење у групи и средини у којој живи
· способност препознавања и уважавања потреба и осећања других
· развијање пријатељских и сарадничких односа са вршњацима и одраслима
· проширивање искуства и продубљивање разумевања друштвене и културне стварности
· развијање различитих начина комуникације са другим људима
· слушање и уважавање идеја и мисљења других; развијање способности и преговарања и договарања.
Активности сазнавања света око себе и развијања нацина деловања на њега:
· откривање и упознавање својства и одлика предмета и појава у својој околини на основу сопствене активности
· развијање интелектуалне самосталности кроз самостално изношење идеја
· ослобађање од доминације перцептивних информација, оспособљавање да се на конструктиван и креативан начин користе предмети и информације.

Припремни предшколски програм

Задаци васпитно-образованог рада:
· Подстицање осамостаљивања деце (брига о себи, другима, сналажење у социјалном окружењу, формирање радних навика, самосталност у изражавању, решавању проблема, стварању, иницирању, доношењу одлука, што подразумева помоћ одраслих само у мери која је неопходна;
· Подршка физичком развоју (подстицање природног раста и развоја, задовољавање дечије потребе за кретањем и моторном активношћу)
· Јачање социо-емоционалне компетенције (развој позитивне слике о себи. самопоуздање, изградња социјалних сазнања и вештина, изграђивање односа према другима, учење од других, заједничко доношење правила, активно грађење односа са другима – што подразумева развој самоконтроле и емпатије у атмосфери међусобног прихватања и уважавања);
· Подршка сазнајном развоју (подршка развоју интелектуалних функција и операција; мишљење, говора, памћења, опажања, маште), кроз омогућавање деци да истражују, уочавају нове везе, проналазе податке и анализирају их, да стварају и траже нове начине решавања проблема и испитивања нових предпоставки;
· Неговање радозналости (уважавањем и подстицањем природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искуства и учења као намерна, циљу усмерена активност ослоњена на лични, унутрашњи циљ детета, не само изазвана споља);
· Поштовање индивидуалности и подстицање креативности (уважавање личног темпа сваког детета, његових потреба , стила учења, начина доживљавања и истраживања, коричћења различитих медија за истраживање, спонтаних стваралачких способности)

Остали програми

Зимовање/летовање деце се организује у интересу побољшања здравља и укупног развоја деце.
На зимовање/летовање ићи ће деца старијих и припремних предшколских група. Трајање зимовања/летовања је 7 дана. Реализација зимовања биће у првој половини децембра 2019. године на Златибору. Реализација летовања је у јуну 2020. године на Златибору.

За децу млађих васпитних група планиран је излет у Свилајнац, за децу старијих васпитних група у Аранђеловац. У априлу планиран је излет за сву децу у Јагодину.

keyboard_arrow_up